<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1758373551078632&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

The Baptism of Our Lord

Old Testament Reading

Genesis 1:1–5

In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters.

And God said, “Let there be light,” and there was light. And God saw that the light was good. And God separated the light from the darkness. God called the light Day, and the darkness he called Night. And there was evening and there was morning, the first day.

Epistle

Romans 6:1–11

6:1 Τί οὖν ἐροῦμεν;  ἐπιμένωμεν τῇ ἁμαρτίᾳ, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσῃ;  6:2 μὴ γένοιτο.  οἵτινες ἀπεθάνομεν τῇ ἁμαρτίᾳ, πῶς ἔτι ζήσομεν ἐν αὐτῇ;  6:3 ἢ ἀγνοεῖτε ὅτι, ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν, εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν;  6:4 συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτως καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν.  6:5 εἰ γὰρ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα·  6:6 τοῦτο γινώσκοντες ὅτι ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη, ἵνα καταργηθῇ τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ·  6:7 ὁ γὰρ ἀποθανὼν δεδικαίωται ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας.  6:8 εἰ δὲ ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ, πιστεύομεν ὅτι καὶ συζήσομεν αὐτῷ, 6:9 εἰδότες ὅτι Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνῄσκει, θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει.  6:10 ὃ γὰρ ἀπέθανεν, τῇ ἁμαρτίᾳ ἀπέθανεν ἐφάπαξ·  ὃ δὲ ζῇ, ζῇ τῷ θεῷ.  6:11 οὕτως καὶ ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς [εἶναι] νεκροὺς μὲν τῇ ἁμαρτίᾳ ζῶντας δὲ τῷ θεῷ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means! How can we who died to sin still live in it? Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were buried therefore with him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life.

For if we have been united with him in a death like his, we shall certainly be united with him in a resurrection like his. We know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. For one who has died has been set free from sin. Now if we have died with Christ, we believe that we will also live with him. We know that Christ, being raised from the dead, will never die again; death no longer has dominion over him. For the death he died he died to sin, once for all, but the life he lives he lives to God. So you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus.

Holy Gospel 

Mark 1:4–11

1:4 ἐγένετο Ἰωάννης [ὁ] βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.  1:5 καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται πάντες, καὶ ἐβαπτίζοντο ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.  1:6 καὶ ἦν ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον.  1:7 καὶ ἐκήρυσσεν λέγων, Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ.  1:8 ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶς ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ.

1:9 Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθη εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου.  1:10 καὶ εὐθὺς ἀναβαίνων ἐκ τοῦ ὕδατος εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον εἰς αὐτόν·  1:11 καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν, Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα.

John appeared, baptizing in the wilderness and proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. And all the country of Judea and all Jerusalem were going out to him and were being baptized by him in the river Jordan, confessing their sins. Now John was clothed with camel's hair and wore a leather belt around his waist and ate locusts and wild honey. And he preached, saying, “After me comes he who is mightier than I, the strap of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. I have baptized you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit.”

In those days Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan. And when he came up out of the water, immediately he saw the heavens being torn open and the Spirit descending on him like a dove. And a voice came from heaven, “You are my beloved Son; with you I am well pleased.”


Commentary

Genesis 1:2

The following is from Luther’s Works from the American Edition: vol. 1 © 1958 by Concordia Publishing House, all rights reserved.

“Some explain that ‘the Spirit of the Lord’ simply means ‘wind.’ If something physical is to be understood here under Spirit, I for my part would rather refer it to this phenomenon, that the unformed mass of heaven and earth, which He also called abyss, began to be put into motion, just as it is in motion today. Water never stands still but is always in motion on its surface.

“But it is more to my liking that we understand Spirit to mean the Holy Spirit. Wind is a creature which at that time did not yet exist, since so far those masses of heaven and earth lay mixed together. Indeed, it is the great consensus of the church that the mystery of the Trinity is set forth here. The Father creates heaven and earth out of nothing through the Son, whom Moses calls the Word. Over these the Holy Spirit broods. As a hen broods her eggs, keeping them warm in order to hatch her chicks, and, as it were, to bring them to life through heat, so Scripture says that the Holy Spirit brooded, as it were, on the waters to bring to life those substances which were to be quickened and adorned. For it is the office of the Holy Spirit to make alive.” (LW 1:9)


English Scripture quotations are from the ESV® Bible (The Holy Bible, English Standard Version®), copyright © 2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers. Used by permission. All rights reserved.

The SymbolGreekU, NewJerusalem, Jacobite, and TranslitLSU fonts are available from Linguist’s Software, Inc., PO Box 580, Edmonds, WA 98020-0580, USA; telephone (425) 775-1130; www.linguistsoftware.com.

Written by

Mason Vieth

Mason Vieth is a recent graduate of Concordia University Chicago and is currently a first-year student at Concordia Seminary, St. Louis. He interned in the professional and academic editorial department at Concordia Publishing House in the summer of 2017. Some of the projects he worked on include Who Was Martin Luther?, CPH’s Academic Blog, as well as other academic and professional resources.

Featured

Racial Healing Begins with Recognizing Our Neighbor

Using the parable of the good Samaritan see how you can begin to show mercy to others and understand your neighbor and what they need to...

5 Non-Traditional Options for Teaching the Bible this Summer

Decisions are being made about how to continue teaching children about their Savior this summer. Here are some options to consider for...

Psalm 23: Christ Is Our Shepherd

The Lord is our Shepherd. Psalm 23 is beloved by many Christians—see why it’s so popular with an excerpt from the commentary by Timothy...

Latest

Psalm 23: Christ Is Our Shepherd

The Lord is our Shepherd. Psalm 23 is beloved by many Christians—see why it’s so popular with an excerpt from the commentary by Timothy...

Digging Deeper into Scripture: Acts 2

Take a deeper look at Acts 2:1–21 and dig into questions you or others might have surrounding Pentecost.

Our Current Suffering and Eternal Salvation

Read commentary by Michael Middendorf about Romans 8:18 on how present human suffering in this world is nothing compared to the glory of...